ติดต่อ: ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข (อ.บอย) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email: chatchawal.w@ku.ac.th